copyright (c) 2021-2022 omnet ag, switzerland
v1.0.20-next.522